Algemene voorwaarden Capston Services BV

Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder korting.  Eventuele uitgaven die wij hebben gedaan evenals eventueel verschuldigde BTW zullen worden toegevoegd aan het bedrag van onze erelonen.  In geval van achterstallige betaling houden wij ons het recht voor om een samengestelde intrest op maandbasis aan te rekenen tegen het wettelijk rentetarief verhoogd met 3% tot de schuld vereffend is.  In dat geval zullen wij bovendien het recht hebben het bedrag van de factuur te vermeerderen met 15% administratiekosten, met een absoluut minimum van 50 EUR. Ongeacht de voorafgaande bepalingen behouden wij ons het recht voor om volledige schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade.

Vragen in verband met een factuur moeten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum worden gesteld; in geval van betwisting van een factuur dient u dit schriftelijk aan ons te melden, door middel van een aan ons gericht aangetekend schrijven, met vermelding van de redenen voor de betwisting, binnen een termijn van 14  kalenderdagen na factuurdatum.  Indien wij geen dergelijk bericht van betwisting ontvangen binnen de gestelde termijn betekent dit dat de klant de diensten waarop de factuur betrekking heeft aanvaardt, tenzij schriftelijk andere aanvaardingsregelingen zouden zijn overeengekomen.  Onze uurtarieven worden mogelijk periodiek herzien en zijn ten allen tijde ter beschikking voor inzage door de klant.
Wij behouden ons het recht voor om werk in uitvoering op te schorten of stop te zetten in het geval dat onze erelonen niet tijdig worden betaald in overeenstemming met enig overeengekomen factureringsschema.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitzondering van bepalingen van internationaal privaat recht.

De partijen verbinden zich ertoe pogingen te ondernemen om elk eventueel geschil, elke betwisting of vordering eerst door een minnelijke regeling op te lossen, door te goeder trouw gesprekken en onderhandelingen te voeren met elkaar.
Bij gebrek aan een geschikte oplossing binnen een termijn van 30 dagen, heeft elke partij het recht de betwisting aanhangig te maken bij de Belgische rechtbanken, die exclusief bevoegd zijn om dergelijke geschillen, betwistingen of vorderingen te beslechten die zouden ontstaan in verband met de rechtsverhoudingen die door deze overeenkomst tot stand zijn gekomen of anderszins in uitvoering van deze overeenkomst ontstaan.